1

Freedom house izvještaj – Zemlje u tranziciji 2020

Prema posljednjem izvještaju Freedom housa Zemlje u tranziciji 2020, većina država Zapadnog Balkana suočene su sa uglavnom negativnim ocjenama vezanim za nivo poštovanja ljudskih prava, vladavini prava i/ili promovisanju demokratije. Ovo se posebno odnosi na Crnu Goru i Srbiju koje su svrstane u grupu „hibridnih režima“, prvi put posle 2003. godine.

Pored brojnih razloga koji su navedeni za svaku državu pojedinačno, a koji se odnose na: nezavisnost sudova, rad vladinih institucija, političku situaciju, slobodu medija, nivo korupcije i dr, posebno su značajni oni koji se mogu imati i regionalni karakter:

  • Izvještaj je obuhvatio i osnovne zaključke istraživanja „Percepcije i stavovi mladih o politici u Crnoj Gori“ iz 2019. godine koje je sprovela Westminster fondacije za demokratiju. Prema istraživanju 70,3% mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, 55,3% smatra da se lična prava i slobode uglavnom ne poštuju, dok 48.6% njih smatra da ih političari uopšte ne uzimaju u obzir.
  • Prema studiji koju je pripremio Fiskalni savjet Srbije utvrđeno je da je ekonomski rast Srbije bio oko 1% niži od mogućeg upravo zbog nedovoljne vladavine prava i visoke korupcije, dok je nedostatak očekivanih investicija (javnih, privatnih i stranih) predstavljao oko 0,7% rasta. Posebno je naglašena potreba za domaćim privatnim investitorima.
  • U Bosni i Hercegovini sindikalno djelovanje je zakonom zagarantovano, ali se radnici suočavaju sa brojnim preprekama i često imaju ograničenu pregovaračku moć u praksi. Iako je pravo na štrajk zakonom zaštićeno, Zakon o radu u Federaciji sadrži značajne prepreke za ostvarivanje ovog prava.
  • Izvještajem je navedeno da je u Sjevernoj Makedoniji prisutan veliki nivo „neformalne ekonomije“ zbog čega je ugroženo poslovanje brojnih mikro i malih preduzeća, kao i pozicije radnika koji u takvim uslovima trpe brojna zlostavljanja od strane poslodavaca.

Za više informacija kontaktirajte nas na: office@adriaticbridgepartners.com